NOLIKUMS
Sacensību “Nāves salas laivu rogainings 2018”.


1.      Mērķis un uzdevumi.
1.1.   Parādīt Latvijas iedzīvotājiem un viesiem Nāves salu kā pievilcīgu vēsturiskā mantojuma un aktīvā tūrisma objektu, kā arī atgādināt par šīs vietas vēsturisko nozīmi Latvijas brīvvalsts tapšanā.
1.2.   Popularizēt laivu rogainingu kā interesantu, aizraujošu un ģimenēm pieejamu aktīvā tūrisma nodarbi.
1.3.   Noskaidrot labākās laivu rogaininga komandas Latvijā.

2.      Sacensību vieta un laiks.
2.1.   “Nāves salas laivu rogainings 2018” (turpmāk tekstā – Sacensības), notiks 2018. gada 15. septembrī.
2.2.   Sacensību centrs atradīsies Nāvessalas ceļa galā, Daugmalē, Daugavas krastā.
2.3.   Sacensību apvidus atrodas Nāves salā un ap to esošo salu grupā Daugavā starp Daugmali, Saulkalni un Ikšķili.

3.      Sacensības organize Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs (turpmāk tekstā – TKC) sadarbībā ar biedrību “Ozolnieku airēšanas klubs” (turpmāk tekstā – Biedrība).
3.1.   Atbildīgie par pasākuma norisi ir Aiva Veršiņina (t. 29359409) un Atis Lugužs (t. 26761807).

4.      Sacensību dalībnieki un laivas.
4.1.   Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pārstāvi un tikai pēc tam, kad sacensību centrā iesniedz rakstiski noformētu atļauju atbilstoši 2. pielikumam.
4.2.   Komandas sastāvā ir 2-5 dalībnieki.
4.3.   Dalība sacensībās atļauta ar visa veida smailītēm, kajakiem vai kanoe laivām.
4.4.   Atļauts startēt ar savām vai nomātām laivām.
4.5.   Sacensību organizatori iespēju robežās sacensību dalībniekiem par pazeminātu samaksu nodrošinās iespēju nomāt noteiktu skaitu laivas, drošības vestes un airus. Par divvietīgu laivu (smailīte vai kajaks) – 10,- EUR, par trīsvietīgu laivu (kanoe) – 12,- EUR.

5.      Distances un starta grupas.
5.1.   Sporta distance – kontrollaiks 2 (divas) stundas un noteiktas sekojošas starta grupas:
5.1.1.      SV (VĪRIEŠU) grupā piedalās komandas, kurās startē tikai vīrieši.
5.1.2.      SS (SIEVIEŠU) grupā piedalās komandas, kurās startē tikai sievietes.
5.1.3.      SMIX (JAUKTĀ) grupā piedalās komandas, kurās startē abu dzīmumu dalībnieki.
5.1.4.      SF (ĢIMEŅU) grupā piedalās komanda, kuras sastāvā startē vismaz viens bērns vecumā līdz 12 gadiem.
5.2.   Sporta distancē atļauts piedalīties ar visa veida kajakiem, smailītēm vai kanoe laivām. Airēšanai atļauts izmanto dubulto airi (lāpstiņa abos galos) vai parasto (lāpstiņa vienā galā).
5.3.   Tautas distance – kontrollaiks 3 (trīs) stundas un noteiktas sekojošas starta grupas:
5.3.1.      TV (VĪRIEŠU) grupā piedalās komandas, kurā startē tikai vīrieši un zēni.
5.3.2.      TS (SIEVIEŠU) grupā piedalās komandas, kurās startē tikai sievietes un meitenes.
5.3.3.      TMIX (JAUKTĀ) grupā piedalās komandas, kurās startē abu dzimumu dalībnieki.
5.3.4.      TF (ĢIMEŅU) grupā piedalās komanda, kuras sastāvā startē vismaz viens bērns vecumā līdz 12 gadiem.
5.4.   Tautas distancē atļauts piedalīties tikai ar kanoe laivām. Komandai jāņem vērā nosacījums, ka vismaz viens no dalībniekiem airēšanai izmanto parasto airi (lāpstiņa vienā galā).
5.5. SUP distance - kontrollaiks 3 (trīs) stundas un noteikta viena starta grupa:
5.5.1      SUP grupā piedalās komandas bez meistarības un dzimuma nosacījumiem.

6.      Vērtēšana.
6.1.   Komandas apmeklējot kontorlpunktu nopelna noteiktu skaitu punktu.
6.2.   Katrā grupā uzvar komanda, kura iekļāvusies kontrollaikā un ieguvis visvairāk punktu.
6.3.   Ja punktu skaits ir vienāds, labāku vietu izcīna komanda, kura distanci veikusi ātrāk.
6.4.   Soda punkti (tiks precizēts 2. BIĻETENĀ).

7.      Sacesnību norises laika plāns (tiks precizēts 2. BIĻETENĀ).
7.1.   Komandu reģistrācija sacensību dienā no 09:00 - 10:30.
7.2.   Nomātā inventāra izņemšana no 09:00.

8.      Obligākais ekipējums (tiks precizēts 2.BIĻETENĀ).

9.      Dalības maksa un pieteikšanā.
9.1.   Dalībai noteikta iepriekšēja pieteikšanās sūtot e-pastu uz info@navessala.lv ar aizpildītu anketu (1. pielikums) vai aizpildot pieteikuma anketu – www.navessala.lv.
9.2.   Laikā no 2. augusta līdz 15. augustam vai pirmām 20 komandām (atkarībā, kas iestājas agrāk), noteikta pazemināta maksa (Early bird ticket) – 10,- EUR no dalībnieka.
9.3.   No 16. augusta līdz 10. septembrim dalības maksa – 15,- EUR no dalībnieka.
9.4.   Sākot ar 12. septembri un piesakoties sacensību dienā (tikai uz vakantajām vietām) dalības maksa – 20,- EUR no dalībnieka.
9.5.   Ķekavas novadā deklarētiem iedzīvotājiem piemērojama dalības maksas atlaide 25% apmērā.
9.5.1. Bērniem vecumā līdz 12 gadiem, dalības maksa 3,- EUR no dalībnieka. Dalības maksa ir nemainīga visā pieteikšanās periodā un 9.5. punktā minētā atlaide netiek piemērota.
9.6.   Dalības maksa nodrošina startu komandā, sacensību karti, SI (Sport ident) atzīmēšanās iekārtu, rezultātu servisu, komandas numurus, ēdināšanas pakalpojumu pēc finiša.
9.7.   Samaksa par dalības maksu veicama bankas pārskaitījuma veidā uz Bierības kontu, maksājuma uzdevumā norādot pasākuma nosaukumu un komandas nosaukumu. Biedrības rekvizīti:

Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs“
Reģ. Nr. 40008245975
Swedbank AS
LV14HABA0551041168117

9.8.   Dalības maksas apmēru nosaka pēc datuma, kad maksājums veikts, nevis pēc pieteikšanās datuma.
9.9.   Samaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

10.  Īpašie noteikumi.

10.1.                    Dalībniekiem, atrodoties distancē, obligāti jābūt uzvilktai un nostiprinātai drošības vestei. Par drošības vestes nelietošanu vai par tās nenostiprināšanu attiecīgā komanda tiek diskvalificēta.
10.2.                    Komandas numurs (2 eksemplāri uz katru laivu) jāpiestiprina laivas priekšā abās malās.
10.3.                    Komanda nedrīkst saņemt tehnisko palīdzību no malas, taču komandas drīkst palīdzēt viena otrai.
10.4.                    Sacensību centrā 30 minūtes pirms katras distances starta organizatori novada komandu kapteiņu sapulci, kurā tiek sniegta drošības instrukcija, informācija par sacensību apvidu un cita svarīga informācija. Sapulces laikā izteiktā informācija ir saistoša visiem dalībniekiem.
10.5.                    Dalībniekiem un komandai jāievēro godīgas spēles (Fair play) principi.
10.6.                    Aizliegts atstāt jebkāda veida atkritumus aiz sevis.
10.7.                    Aizliegtais apvidus (tiks precizēts 2.BIĻETENĀ).

11.  Apbalvošana.
11.1.                    Visās grupās 1. - 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar organizatoru un sponsoru balvām. Grupās, kurās komandu skaits pārsniedz 20 komandas, pasākuma rīkotāji, pēc savām iespējām, var apbalvot arī zemāku vietu ieguvušās komandas.
11.2.                    Pasākuma ietvaros paredzētas specbalvas atsevišķās nominācijās vai balvu loterija starp visiem startējušiem dalībniekiem.

12.  Izdevumus, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu, sedz TKC, Biedrība, sponsoru maksājumi un dalībnieku dalības maksas.

13.  Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek publicētas Internetā pēc adreses www.navessala.lv. Papildu informāciju var saņemt zvanot pa tālr. 20212125 vai sūtot e-pastu uz info@navessala.lv.

14.  Dalībnieku pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā pasākuma dienā 30 minūšu laikā pēc visu rezultātu izvietošanas pasākuma centrā uz informācijas stendiem, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atgriezta, ja pretenzijas tiks apmierinātas. Pretenzijas tiek izskatītas nekavējoties. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs.

15.  Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs informē, ka pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pasākuma "Nāves salas laivu rogainings 2018" norisi, tai skaitā tiks publicēti rezultātos un iepriekš pieteikto komandu (dalībnieku) sarakstā. Aizpildītās dalībnieku anketas tiks iznīcinātas vienas darba dienas laikā pēc pasākuma beigām. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs, Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123. Lai nodrošinātu sacensību norisi, dalībnieks piekrīt, ka personas dati tiks nodoti sekojošiem ārējo servisu nodrošinātājiem:
15.1.                    Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs” (40008245975) – rezultātu apstrādei;
15.2.                    Biedrība “Kusties!” (40008154483) – komandu reģistrācijai un rezultātu publicēšanai  Internetā www.navessala.lv.

16.  Piedaloties pasākumā, dalībnieki piekrīt, ka viņi var tikt fotografēti un filmēti un šie materiāli var tikt izmantoti sacensību un citu TKC aktivitāšu publicitātei.

17.  Pušu atbildība.
17.1.                    Sacensību organizatori ir Ķekavas tūrisma centrs un Ozolnieku airēšanas klubs, un ir atbildīgs par visu šajā Nolikumā noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.
17.2.                    Sacensību dalībnieks, sacensību dienā parakstoties reģistrācijas anketā, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

18.  Kontakti.
Organizatoriskie jautājumi:
·         Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
·         Tel. +371 29359409
·         e-pasts: info@navessala.lv
·         Juris Žilko, GSM. +371 20212125

Distances un rezultāti:
·         Ozolnieku airēšanas klubs
·         Tel. +371 23202900

·         e-pasts: info@ozolaivas.lv
·         Atis Luguzs, GSM. +371 26761807
1.pielikums.
KOMANDAS PIETEIKUMA ANKETA
NĀVES SALAS LAIVU ROGAININGS 2018

Komandas nr.
Komandas nosaukums:
Grupa: SV / SS / SMIX / SF / TV / TS / TMIX / TF
Kontakttālrunis:
E-pasts:
 
Nr.p.k. / Vārds Uzvārds / Dzimšanas gads / Paraksts*
1.      
2.      
3.      
4.      
5.       
 
* ar parakstu apliecinu, ka mans veselības stāvoklis atļauj piedalīties šajā pasākumā. Ar šo apliecinu, ka esmu iepazinies un ievērošu sacensību “Nāves salas laivu rogainings 2018” Nolikumu.


 
2. pielikums
ATĻAUJA

 
Es, _______________________________, ar savu parakstu apliecinu, ka mans bērns ____________________________________, piedalās sacensībās „Nāves salas laivu rogainings 2018”, kas notiks 2018. gada 15. septembrī Daugavā pie Nāves salas, Ķekavas novadā.  Ar pasākuma Nolikumu esmu iepazinies, tam piekrītu un mana bērna veselības stāvoklis ļauj viņam piedalīties šajā pasākumā.

 
________________
     (datums)

Vecāku paraksts ____________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________

Vecāku tālrunis ________________________